Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de community van Proudwheels. Deze community wordt aangeboden door Proudwheels B.V. (hierna: Proudwheels).

Door via de community een overeenkomst met Proudwheels aan te gaan en de gebruiksvoorwaarden voor akkoord aan te vinken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (inclusief het privacybeleid) op de overeenkomst voor het gebruik van de community. Wij adviseren om deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor je eigen administratie.

Proud Wheels B.V.
Laan van Waalhaven 287
2497 GL Den Haag
KVK nummer: 84071753
info@proudwheels.com

 

1. Definities
In deze gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Community: de community aangeboden door Proudwheels (via www.proudwheels.com of via een andere url) inclusief de daarin aangeboden functionaliteiten, content en diensten.

Content: beeld- en filmmateriaal, tekst en/of andere materialen die door Deelnemer in de Community wordt geplaatst; Deelnemer/je/jij: de natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder die deel neemt aan de Community en gebruik maakt van de daarin aangeboden diensten en materialen;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en Proudwheels op grond waarvan je gebruik kan maken van de Community;

Profiel: het door een Deelnemer in de Community aangemaakte profiel;

Richtlijnen: de richtlijnen die van toepassing zijn op het gebruik van de Community;

 

2. Totstandkoming van de Overeenkomst
Nadat je je voor de Community hebt geregistreerd stuurt Proudwheels je een e-mail met daarin een hyperlink waarmee je de registratie dient te bevestigen. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat je op deze hyperlink hebt geklikt. Proudwheels is gerechtigd een registratie te weigeren, zij is daarbij niet gehouden zijn redenen in dit verband te vermelden.

 

3. Dienstverlening
3.1 De Community is bedoeld voor mensen die van auto's houden en dit graag met andere willen delen. Via de Community kunnen Deelnemers met elkaar in contact komen, informatie en content met elkaar uitwisselen.

 

3.2 De content in de Community is voor het merendeel afkomstig van derden, andere Deelnemers. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van de door hen geplaatste Content. Proudwheels kan niet instaan voor de inhoud daarvan. Evenmin kan Proudwheels instaan voor de gedragingen van de Deelnemers binnen de Community.

 

3.3 Proudwheels spant zich naar alle redelijkheid in zijn systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zij legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

3.4 Proudwheels is gerechtigd (je toegang tot) de Community (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

3.5 De Community bevat soms links naar websites van derden. Op het gebruik van deze websites van derden zijn andere gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

 

4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie en Content
4.1 Je staat er voor in dat alle contactgegevens die je via de Community verstrekt juist en actueel zijn, je ouder bent dan 16 jaar en je de Community uitsluitend voor jezelf zult gebruiken. Ter bescherming van je privacy ben je gerechtigd om gebruik te maken van een anonieme gebruikersnaam (de naam die in de Community wordt getoond).

 

4.2 Je staat er verder voor in dat je bij het gebruik van de Community je zult houden aan de Richtlijnen, deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het publiceren van Content in de Community (waaronder begrepen informatie in je Profiel) geef je Proudwheels toestemming deze Content in de Community te publiceren. Je garandeert dat deze Content niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Bovendien garandeer je dat je derden (waaronder andere Deelnemers) niet onheus bejegent en de redelijke belangen en de goede naam van Proudwheels niet zult schaden.

 

4.3 Proudwheels behoudt zich het recht voor om jouw Content (of die van derden) te wijzigen of te verwijderen uit de Community, zonder dat dit kan leiden tot enige recht op schadevergoeding. Wijziging of verwijdering kan bijvoorbeeld plaatsvinden indien de content in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

 

4.4 Je dient te allen tijde vertrouwelijk om te gaan met je inloggegevens en bent aansprakelijk voor al het gebruik (door wie dan ook) daarvan.

 

5. Persoonsgegevens en privacy
5.1 In de Community worden persoonsgegevens verwerkt. Je kan via je Profiel zelf beslissen welke (persoons)gegevens en Content je wilt vrijgeven en met wie je deze informatie wilt delen. Je kan bovendien te allen tijde je privacy-instellingen en informatie aanpassen of verwijderen.

 

5.2 Proudwheels adviseert om terughoudend om te gaan met het verstrekken en openbaar maken van je persoonsgegevens en adviseert om goed de gevolgen van de privacy-instellingen en de openbaarheid van de Community door te lezen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van je persoonsgegevens, privacy-instellingen en de openbaarheid van de content en andere bijdragen in de Community.

 

5.3 Proudwheels draagt er zorg voor dat de verwerking van de deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

5.4 De in de Community opgenomen Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens, Content en andere vertrouwelijke informatie binnen de Community . Door je Profiel aan te maken geef je Proudwheels uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring te verwerken.

 

6. Spam/harvesten
6.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van Deelnemers die via de Community openbaar worden gemaakt is alleen toegestaan met het oog op het doel van de Community (het binnen de Community reageren op het Profiel of de informatie van de betreffende Deelnemer). Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens voor enig ander doel te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het verboden is: het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van communicatie door middel van e-mail, SMS, post of anderszins met Deelnemer(s), waaronder begrepen het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon; iedere andere vorm van ongevraagde communicatie; het verzamelen van persoonsgegevens van Deelnemers om welke reden dan ook.

 

6.2 Indien een Deelnemer of andere gebruiker van de Community (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van Proudwheels, waaronder het recht om de Overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te eisen.

 

7. Meldingen inbreuk en onrechtmatig gebruik
Indien je van mening bent dat er (i) in de Community inbreuk wordt gemaakt op de aan jou toekomende intellectuele eigendomsrechten of (ii) een Deelnemer anderszins in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, kan je door middel van het in de Community gepubliceerde 'DMCA’ formulier je klacht melden. Het formulier dient te worden voorzien van een nadere motivering, onderbouwing en bewijsstukken. Proudwheels zal uitsluitend compleet ingevulde formulieren in behandeling nemen. Indien, naar de mening van Proudwheels, vaststaat dat de klacht gegrond is, zal zij overgaan tot het nemen van passende maatregelen.

 

8. Moderators
8.1 De Community maakt gebruik van zogenaamde moderators. Deze moderators handelen namens Proudwheels en doen hun uiterste best om de communicatie tussen Deelnemers te bevorderen en een veilige en betrouwbare omgeving te creëren.

 

8.2 Bij het uitoefenen van hun taak nemen de moderators deze gebruiksvoorwaarden en de richtlijnen als uitgangspunt. Moderators zijn verplicht om in al hun activiteiten en communicatie in de Community steeds duidelijk te maken dat zij als moderator voor de Community optreden.

 

8.3 Indien je een klacht hebt over de communicatie, handeling of ander optreden van een moderator kan je te allen tijde contact opnemen met Proudwheels via info@proudwheels.com.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Community waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten bij Proudwheels of haar licentiegevers (waaronder Deelnemers).

 

9.2 Je mag (de informatie in de) Community uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je mag de Community of enige inhoud daarvan niet aan derde(n) beschikbaar stellen, reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke andere wijze dan ook in een ander document of ander materiaal verwerken danwel anderszins gebruiken anders dan conform het doel van de Community. Dit houdt tevens in dat je niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Proudwheels, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) mag opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch mag opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

9.3 Indien je content of andere materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten in de Community plaatst, verleen je aan Proudwheels een eeuwigdurend en onbeperkt recht om het door jou geplaatste materiaal ten behoeve van de Community (en de promotie daarvan) te gebruiken. Je garandeert dat je gerechtigd bent deze gebruiksrechten te verlenen en vrijwaart Proudwheels voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande.

 

10. Aansprakelijkheid
10.1 Ofschoon met betrekking tot (de inhoud van) de Community en haar dienstverlening Proudwheels de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder gebreken en onrechtmatigheden in de content afkomstig van derden. Het gebruik van de Community is volledig voor eigen risico. Proudwheels is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van de Community en de daarop aangeboden dienstverlening.

 

10.2 Proudwheels is slechts aansprakelijk voor directe schade uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt, dan wel voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Proudwheels. De totale aansprakelijkheid van Proudwheels kan nimmer meer bedragen dan Euro 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

 

11. Duur van de Overeenkomst
11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Je kan de Overeenkomst altijd per direct opzeggen, bijvoorbeeld via je Profiel of via een e-mail naar info@proudwheels.com.

 

11.2 Proudwheels zal je Profiel verwijderen en de Overeenkomst beëindigen indien je: niet binnen twee (2) maanden nadat je je hebt geregistreerd en evenmin binnen de nadere termijn, gesteld in de door Proudwheels verzonden herinnering, inlogt in de Community of anderszins de registratie bevestigt; langer dan een jaar niet in de Community hebt ingelogd; in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden;

 

11.3 In aanvulling op voorgaande kan Proudwheels de overeenkomst, om welke reden dan ook, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) dagen.

 

11.4 Als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst wordt je Profiel (inclusief de persoonsgegevens) verwijderd. De door jou in de Community geplaatste Content zal eveneens verwijderd worden.

 

12. Slotbepalingen
12.1 Proudwheels is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde versie tenminste een maand voordat deze in werking treedt in de Community bekendmaken. Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen kan je de Overeenkomst in overeenstemming per direct opzeggen. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Community en de daarin aangeboden diensten, wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden verondersteld.

 

12.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

FOLLOW US: